Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

Ако търсите или предлагате имот,
обърнете се към нас сега!

   

Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ
на  „РИКОМ КОНСУЛТ“ ЕООД /Дружеството/, приета във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. /Регламента/

Дружество „РИКОМ КОНСУЛТ“ ЕООД /Дружеството/ е с основна дейност в сферата на консултантските услуги при сделки с недвижими имоти, посредничество при покупка, продажба или наем на имот, съдействие за изготвянето на необходимите документи и нотариално изповядване на сделките. Във връзка с дейността дружеството борави с лични данни, предимно дейност по обработването им, изисквани от лица, свързани с клиента и кореспонденция с него преди сключване на договор или за да му предоставим изискана от него информация, за идентификация преди сключване на договор за посредничество, при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба, за маркетингови дейности или реклама.
Дружеството се задължава при обработването на личните данни да спазва основните принципи, заложени в Регламента–законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
Данните се събират с конкретни и легитимни цели, не се обработват в последствие с друга цел, за който субекта не е дал изричното си съгласие. Данните са необходими и подходящи, ограничени до минимум за целите, за които са събрани. Данните се съхраняват по начин, гарантиращ тяхната сигурност за периода на съхранение и възможността субекта на данните да има достъп до тях за период не по-дълъг от необходимия за целта на предоставяне на данните. Данните са защитени на физическо ниво и на ниво цифров вид.

СЪБИРАНЕ И ОБАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

1. Какви категории Ваши лични данни получава и обработва Дружеството?
1.1. Дружеството събира и обработва Ваши лични данни, за да може да предостави услугите, извършването на които са възложени на Дружеството от Вас, в качеството на клиенти, кандидатстващи за работни места и др.
1.2. Контакт с Дружеството се осъществява чрез посочените на уеб-сайта телефонен номер и имейл-адрес и лично, в офиса на на дружеството, както и чрез формата за контакт на уеб-сайта.
1.3. При осъществяване на първоначален контакт с Дружеството, данните, които събираме от Вас, са: имена, имейл-адрес, телефонен номер, данни относно недвижим имот – параметри на търсене и предлагане, адрес, площ, месечна наемна цена, продажна цена и др.
1.4. В процеса по подготовка, посредничество и сключване на сделка с предмет недвижим имот, данните, които събираме от Вас, са: три имена, телефонен номер, имейл адрес, дата и място на раждане, единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документ за самоличност – номер и дата на издаване, номер на банкова сметка, доход, характеристики на имот, както и т. нар. специални категории лични данни, каквито са – семеен статус и данни за сключен брак.
1.5. Дружеството е работодател по смисъла на КТ. Личните данни, които дружеството обработва на заетите лица са само и единствено такива свързани с трудовото законодателство- за сключване на трудов договор, за осъществяване на доброволно и задължително осигуряване. Данните могат да бъдат предоставяни на трето лице – счетоводител. След като Дружеството се убеди, че същият спазва разпоредбите на Регламента и има приета политика за сигурност.
2. Личните данни са събират и обработват единствено и само при спазване на горните принципи и след предоставяне на изрично съгласие от субекта на данните. Декларацията е по утвърден от Управителя на дружеството образец, наречена Декларация съгласие, към настоящата политика.
3. Достъп до данните имат единствено и само оторизирани за целта лица.
4. Данните се предоставят предимно от субекта на данните и са свързани изцяло с една или няколко от следните цели: за предоставяне на изискана от клиентите на Дружеството информация, кореспонденция преди сключване на договор, сключване на договор за посредничество; идентификация при оформяне на документи за сключване на договор, идентификация при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба, маркетингова и/или рекламна информация, изготвяне на персонализирани реклами, ремаркетинг и измерване на резултатите. В определени случаи данните могат да бъдат предоставени и от лица, различни от субекта.
5. Данните не се използват с други цели – профилиране, систематизиране и/ или статистика.
6. Данните не се предоставят на трети лица, извън държавните органи, свързани с
сделки с недвижими имоти, банковата институция, адвокат, нотариус, преводач с които работим по сделки на клиент, както и  Google, FaceBook, Linkedin и други рекламни мрежи и платформи.
7. Дружеството се задължава да не предлага, продава, преотстъпва или предоставя Вашите лични данни по друг освен изброените в настоящата Политика начини.
8. Данните се съхраняват в законноустановени срокове, свързани с  подготовката за сключване на сделки с недвижими имоти, с изповядването на сделки пред нотариус , данъчното  и трудовото законодателство на Република България.

9. За какви цели Дружеството използва събраните лични данни и на какви правни основания?
9.1. Дружеството събира и обработва лични данни единствено по повод осъществяваната търговска дейност и в изпълнение на следните цели:
9.1.1. За комуникация с клиенти на Дружеството чрез имейл и телефон относно изпълнението на предлаганите от същото услуги.
9.1.2. За предоставяне на търсената от клиентите на Дружеството информация относно недвижими имоти.
9.1.3. За извършване на огледи и проучване на статуса на недвижими имоти.
9.1.4. За подготовката и сключването на сделки с предмет недвижими имоти, във връзка с основната търговска дейност на Дружеството: посредничество и съдействие при сключване на сделки с недвижими имоти.
9.2. В зависимост от целта, за която се използват данните, правното основание за събиране и обработване на Ваши лични данни, може да бъде едно или няколко от изброените:
9.2.1. Изпълнение на договор: за предоставяне на услугите, предлагани от Дружеството, или за предприемане на стъпки по искане на клиент за подготовката и сключването на сделка с предмет недвижим имот.
9.2.2. Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури);
9.2.3 Съгласие на субектите на данни, дадено по информиран и доброволен начин.

ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

10. Всяко лице, предоставящо и/ или предоставило и/ или, което счита, че личните му данни се обработват от дружеството има право да получи от Дружеството информация, относно:
- данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него;
- целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването;
- получателите или категориите получатели на лични данни;
- срока на обработването;
- правото да се иска достъп до данните, коригирането им или тяхното изтриване, Искане за заличаване на данни,  правото на възражение, както и правото на преносимост;
- правото на оттегляне на дадено съгласие ;
-правото на жалба до контролен орган;
- основанието за искане на лични данни – договорно, законови и/ или друго.
-правото данните му да бъдат заличени
- право на ограничаване на обработването
11. Горните права могат да бъдат реализирани чрез одобрени от Управителя на Дружеството формуляри, предоставяни на субекта на данните. Получаването и подаването на тези формуляри е свободно и достъпно и не изисква повече усилия и/ или специални знания от даването на съгласието, не е ограничено със срок и други условия.Използването на описаните формуляри не е задължително и субекта може да упражни правата си по Регламента и в свободен текст. Формулярите се предоставят свободно и за улеснение на субекта.
12. Данните се предоставят в подходящ срок, определен съобразно конкретната ситуация.
13. Дружеството съобщава на получателите на личните данни всяко искане за коригиране, изтриване или ограничение на обработването, доколкото това е възможно и не изисква несъразмерно големи усилия.

За изрично неуредените в настоящата политика въпроси се прилагат Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г /Регламента/ и законодателството на Р.Б.

Всички въпроси следва да бъдат насочвани на посочените координати на Дружеството.
В случай че не сте съгласни с настоящата Политика за защита на личните данни, ние не бихме били в състояние да Ви предоставим нашите услуги.

Информация за Администратора на лични данни:
Агенция за недвижими имоти „РИКОМ КОНСУЛТ” и уеб-сайтът www. rikomconsult.com са собственост на търговско дружество „РИКОМ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175386588, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша“ № 150, вх. Г, ет. 6, ап.72, представлявано от управител Румяна Минева, представляващо  Администратор  на  лични  данни  по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679  за  защита  на  личните  данни.  Основният  предмет  на  търговска  дейност  на Администратора на лични данни е посредничество и съдействие при сключване на сделки с  недвижими  имоти,  като  със  цел  осъществяване  на  дейността  си  Дружеството събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица чрез свои служители.
Лице за контакт във връзка с настоящата Политика за сигурност Румяна Минева - Управител, телефон 0896695119, rikomkonsult@abv.bg


 

  НачалоТърсенеПродажбиНаемиЗа насУслугиПолезноКонтакти